Plan

Mga Magulang

Ang mga magulang ay makakatulong

Malaki ang inyong tungkulin sa pagsuporta sa inyong malalaki nang anak upang matupad nila ang kanilang mga layunin sa edukasyon.

Ang payo sa karera, pinansyal na suporta, emosyonal na suporta, at ang patnubay sa pagiging isang adult -- ang lahat ng ito’y makakatulong sa tagumpay ng inyong anak. Pagbalansihin ang pagbigay ng suporta at ang hayaan siyang magsarili.

E-Newsletters para sa Mga Magulang

Nagsimula na kaming magpadala ng regular na e-newsletters upang malaman ng mga magulang ang updates at resources upang masuportahan kayo at ang inyong estudyante sa proseso ng pagpaplano ng post-secondary.

Mag-subscribe sa email list ngayon din!

Mga Magulang -- Coaches sa Edukasyon at Karera

Spring 2021 Mga Petsa ng Workshop

Starting September 2019, we will be hosting sessions for parents in different school districts designed to support you in guiding your student after high school.

Distrito Petsa Oras
Delta Enero 20, 2021 7pm – 8:30pm
Kamloops Pebrero 3, 2021 7pm – 8:30pm
Langley Pebrero 11, 2021 7pm – 8:30pm
Surrey Marso 2, 2021 6:30pm – 8pm

*Mangyaring tandaan na ang bawat session ay para lamang sa mga magulang na nasa katumbas na mga school district. Ang mga petsa ay maaring magbago.

Upang magrehistro, mangyaring kausapin ang inyong District Parent Advisory Council o kaya District Career Counsellor.

Mga Karagdagang Resources

Maraming mga institusyon ang nag-aalok ng parent orientation sessions na dinisenyo upang tulungan kayong suportahan ang inyong anak sa pagpaplano ng post-secondary, sa proseso ng aplikasyon, at sa kanyang kasalukuyang kahusayan. Tingnan ang mga ito!

Ang mga Magulang ay Makakatulong

 1. Mag -brainstorm ng mga ideya at mga katanungan tungkol sa mga programa.
 2. Huwag gawin ang kinakailangang research upang matutunan ang mga programa.
 3. Hikayati siya habang isinasagawa ang proseso ng aplikasyon.
 4. Huwag punan ang aplikasyon para sa kanya.
 5. Pag -usapan ang mga plano para sa pagbabayad sa kanyang edukasyon.
 6. Huwag gawin para sa kanya ang kanyang budget o aplikasyon para sa pagpopondo.
 7. Mag -brainstorm ng mga katanungan bago dumating ang appointment kung saan magbibigay ng payo.
 8. Huwag dumalo sa appointment kung saan magbibigay ng payo.
 9. Pag -usapan ang pagrehistro at pagpili ng kurso.
 10. Huwag magrehistro para sa kanya.
 11. Magbigay ng payo kung paano lapitan ang isang instructor o propesor tungkol sa isang ispesipikong isyu.
 12. Huwag diretsong kontakin ang instructor o propesor.
 13. Hikayatin siya sa kanyang trabaho para sa kurso.
 14. Huwag siyang tawagan nang ilang beses sa isang araw upang ipaalala sa kanya na gawin ang kanyang trabaho para sa kurso.
 15. Hikayatin siya o bigyan siya ng feedback sa kanyang mga essay o salaysay.
 16. Huwag isulat para sa kanya ang mga bahagi ng kanyang buong essay.
 17. Pag -usapan ang kanyang progress.
 18. Huwag mag -online o magpunta sa campus upang subukang kunin ang kanyang mga grado para sa kanya.

Tingnan ang Transisyon mula sa High School para sa karagdagang tulong.

Ang paghihikayat ay ang
pinakamainam na suporta